โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม


   หน้าแรก     กลยุทธ์ โรงเรียน 

กลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ โรงเรียน  

กลยุทธ์

 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์สู่การปฏิบัติเพื่อการมีงานทำ ให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

4. สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

5. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษา

6. ขยายเครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา ระหว่างโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยผสมผสานองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

7. ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเพิ่มโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

 

 

 

 
นายเรือง สุพร
ผู้อำยวนการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.81.78.135
คุณเข้าชมลำดับที่ 538,420


 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนห้าธันวามหาราช ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.